Dividend House Nordic Large Cap -rahaston sulautuminen Dividend House Nordic Small Cap –rahastoon

Dividend House Oy yhdistää Dividend House Nordic Small Cap ja Dividend House Nordic Large Cap -rahastot

Dividend House Oy yhdistää Dividend House Nordic Small Cap ja Dividend House Nordic Large Cap -rahastot. Dividend House Oy:n hallitus päätti 22.7.2016 rahastojen sulauttamisesta. Dividend House Nordic Large Cap –rahasto on jäänyt pääomaltaan pieneksi, eikä rahastoa ole enää tarkoituksenmukaista jatkaa. Molemmilla rahastoilla on sama vertailuindeksi, riskiluokka sekä hallinnointipalkkio ja molemmat rahastot sijoittavat pohjoismaisille osakemarkkinoille. Sulautuminen ei aiheuta olennaisia muutoksia rahastojen osuudenomistajien sijoitusprofiiliin.

Sulautumisen voimaantulopäivä on 27.10.2016.

Sulautumissuunnitelman hyväksyminen ei edellytä osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä. Muutoksista ei aiheudu veroseuraamuksia Suomessa yleisesti verovelvollisille osuudenomistajille.

Dividend House Nordic Large Cap rahaston sulautuminen Dividend House Nordic Small Cap rahastoon

Finanssivalvonta on myöntänyt luvan sulautumisen täytäntöönpanolle päätöksellään 9.9.2016, jonka jälkeen sulautumisesta tiedotetaan osuudenomistajia Helsingin Sanomissa 23.9.2016.

Vastaanottava Dividend House Nordic Small Cap -rahasto sijoittaa pääasiassa pienten ja keskisuurten korkean osinkotuoton omaavien pohjoismaisten yritysten osakkeisiin. Rahasto sijoittaa yrityksiin, joiden markkina-arvo alittaa 0,25 % koko Pohjoismaiden yhteenlasketusta pörssiarvosta. Rahaston varoista voidaan lisäksi sijoittaa enintään 15 % yhtiöihin, joiden markkina-arvo ylittää 0,25 %, mutta on enintään 0,5 % koko Pohjoismaiden yhteenlasketusta pörssiarvosta.

Rahastoissa ei ole tarvetta toteuttaa sijoituspainotusten muutoksia ennen sulautumista, sillä sulautuva rahasto on myös pohjoismaisiin osakkeisiin sijoittava osakerahasto ja se tulee olemaan sulautumishetkellä vastaanottavan rahaston sääntöjen mukainen. Sulautuvan rahaston siirtosaamiset ja muut taseen erät yhdistetään vastaanottavan rahaston siirtosaamisiin ja muihin taseen vastaaviin eriin sulautumisen yhteydessä.

Sulautumisvastike

Dividend House Nordic Large Cap -rahaston osuudenomistajat saavat sulautumisvastikkeena sulautumispäivänä 27.10.2016 Dividend House Nordic Small Cap – rahaston osuuksia saman euromäärän verran, kuin heillä on Dividend House Nordic Large Cap -rahaston osuuksia sulautumispäivän arvolla. Kasvuosuudet vaihdetaan kasvuosuuksiin ja tuotto-osuudet tuotto-osuuksiin.

Sulautumisen täytäntöönpano

Molempien rahastojen osuudenomistajat voivat jatkaa molempien rahastojen merkintöjä 26.10.2016 klo 12.00 saakka. Mikäli osuudenomistaja ei halua rahasto-osuuksiensa olevan mukana sulautumisessa tai jatkaa enää rahasto-osuudenomistajana vastaanottavassa Dividend House Nordic Small Cap –rahastossa, on molempien rahastojen osuudenomistajilla oikeus maksuttomaan lunastukseen tai vaihtoon toiseen Dividend House Rahastoyhtiön hallinnoimaan rahastoon 26.10.2016 klo 12.00 saakka. Merkinnät, vaihdot ja lunastukset toteutetaan normaaleja rahastojen käytäntöjä noudattaen, ennen sulautumista. Sulautuvan rahaston osuudet vaihdetaan vastaanottavan rahaston osuuksiin viimeistään sulautumispäivää 27.10.2016 seuraavana pankkipäivänä 28.10.2016. Suoritetusta vaihdosta lähetetään osuudenomistajille kirjalliset vahvistukset. Dividend House Nordic Large Cap –rahaston osuudenomistajat voivat käyttää oikeuksiaan Dividend House Nordic Small Cap –rahaston osuudenomistajina 28.10.2016 lukien. Molempien rahastojen osuudenomistajien oikeudet säilyvät samanlaisina ennen ja jälkeen sulautumisen.

Lisätietoja

Avaintietoesite, rahastoesite ja rahaston säännöt ovat saatavilla joko Dividend Housen verkkopalvelusta osoitteessa www.dividendhouse.com tai Dividend House Rahastoyhtiöstä, Kauppiaankatu 7A, Helsinki tai puhelimitse numerosta 010 322 1530. Puolivuosikatsaus, tilinpäätös ja sulautumista koskeva säilytysyhteisön lausunto sekä lisätietoja sulautumisesta on saatavilla Dividend House Rahastoyhtiöstä.

Dividend House Nordic Small Cap avaintietoesite

Dividend House Nordic Small Cap rahastoesite

Dividend House Nordic Small Cap säännöt

Dividend House Nordic Small Cap elokuun kuukausikatsaus

Investors House Rahastot Oy (2295445-4) – Veturitie 11 T 152, 00520 Helsinki – 010 322 1530 | Tietosuojaseloste