Sijoituspolitiikka ja likviditeetin hallinta

Dividend House Tuottokiinteistöt tarjoaa asiakkaalle helpon ja likvidin tavan sijoittaa kiinteistömarkkinoille. Likviditeetin hallintaa tehostetaan REIT-sijoitusten kautta.

Sijoituspolitiikka

Dividend House Tuottokiinteistöt -erikoissijoitusrahaston tavoitteena on saavuttaa kiinteistömarkkinoiden keskimääräistä tuottoa selvästi korkeampi kokonaistuotto. Rahasto painottaa sijoituskohteita valitessaan korkeaa vuokrakassavirtaa. Hajauttamalla sijoitukset sekä maantieteellisesti että kiinteistötyypeittäin rahaston riskitaso pystytään pitämään kohtuullisena.
 

Rahaston tavoitteena on päästä houkuttelevaan tuotto/riski -suhteeseen sijoittamalla tarkkaan valittuihin kiinteistökohteisiin, joista ammattitaitoisella kiinteistöjohtamisella saadaan rahaston sijoituskriteerit täyttävää tai ylittävää tuottoa. Rahasto pyrkii saavuttamaan pitkällä aikavälillä yli 8 % kokonaistuoton kulujen jälkeen.

Tuottotavoitteen saavuttaminen edellyttää huolellista kohdevalintaa. Yksittäisissä sijoituskohteissa tavoittelemme aina reilusti rahaston tuottotavoitteen ylittävää nettovuokratuottoa. Suuntaa antavana tuottovaatimuksena on 10 %:n ylittävä nettovuokratuotto, jolloin meillä on riittävä turvamarginaali ja pystymme ajoissa varautumaan tarvittaviin korjauksiin ja ajanmukaistustoimiin.
 

Likviditeetin hallinta

Suorat kiinteistösijoitukset ovat lähtökohtaisesti epälikvidejä sijoituskohteita. Rahastomuotoisessa kiinteistösijoituksessa asiakas pääsee kiinni hajautettuun kiinteistöportfolioon likvidin instrumentin – eli rahasto-osuuden – avulla. Sijoituksia voi ostaa ja myydä vapaasti rahaston aukiolon puitteissa.

Rahasto puolestaan hallitsee omaa maksuvalmiuttaan sijoittamalla vapaana olevia käteisvaroja hajautetusti pörssilistattuihin kiinteistösijoituksiin kuten REIT-rahastoihin. Tällaisten pörssilistattujen sijoitusten osuus voi olla rahaston varoista korkeintaan 20 %. REIT-rahastojen tehtävä on turvata salkun likviditeetti siten, että käteinen raha ei odota pankkitilillä tuottamattomana. Likvidien sijoitusten avulla rahasto pystyy jatkuvasti huolehtimaan käteisvarojen riittävyydestä sekä kiinteistöhankintoja että mahdollisia rahasto-osuuksien lunastuksia varten.