Sijoitusfilosofia

Osakerahastoissamme toteutetaan osinkoa painottavaa sijoitusfilosofiaa – sijoitamme pitkäjänteisesti laadukkaisiin osingonmaksajiin.

Sijoitusfilosofia

Laatu, ennustettavuus ja osinkojen kasvu ovat sijoitusfilosofiamme ytimessä. Etsimme vakailta ja kasvavilta toimialoilta yhtiöitä, joilla on kestäviä kilpailuetuja. Vältämme ulkoisten tekijöiden heiluttamia ja heikosti kannattavia toimialoja sekä yhtiöitä.

Korkea pääoman tuotto ja vahva tase ovat sijoituskohteiden arvioinnissa tärkeimmät taloudelliset mittarit. Pääoman tuotto kertoo kestävistä kilpailueduista ja mahdollistaa kasvun rahoituksen samanaikaisesti avokätisen osingonjaon kanssa. Vahva tase vahvistaa osingonmaksukykyä, tuo vakautta liiketoimintaa ja viestii hyvin hoidetusta yhtiöistä.

Sijoituskohteiden maltillinen arvostus ja hyvä osinkotuotto on sijoitusfilosofiamme viimeinen kriteeri. Kokoamme salkkumme laadukkaista osingonmaksajista siten, että yksittäiset toimialat eivät painotu liikaa ja yhtiöiden osakkeet on hinnoiteltu houkuttelevasti.

 

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Investors House Rahastot Oy on vastuullinen sijoittaja. Asiakkaan etu ja asiakkaiden tasapuolinen kohtelu sekä tinkimätön, tavoitteellinen ja johdonmukainen salkunhoito ovat sijoitustoimintamme peruslähtökohtia. Taloudellisten näkökohtien lisäksi huomioimme sijoitustoiminnassamme myös ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintoon liittyvät kysymykset eli ns. ESG-asiat.

Vastuullisuuden integrointi sijoitustoimintaan

Yritystoiminnan ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset sekä hallintotapa vaikuttavat yritysten tuottoihin, kustannuksiin ja maineeseen. Ne ovat siten merkityksellisiä myös sijoittajan tuottojen ja riskien näkökulmasta. Investors House Rahasotoilla on kirjoitetut eettisen sijoittamisen periaatteet ja salkunhoitajat huomioivat vastuullisuuden päivittäisessä sijoitustoiminnassaan.

Sijoitusprosessimme lähtökohtana on kohdeyrityksen liiketoiminnan ja toimintaympäristön syvällinen ymmärtäminen. Painotamme sijoitustoiminnassamme muun muassa terveitä ja kasvavia toimialoja sekä kestäviä kilpailuetuja. Yksi keskeisiä sijoituskriteereitä on myös kohdeyhtiön liiketoiminnan vakaus ja ennustettavuus. Tämä ohjaa sijoittamaan yrityksiin, joiden toiminta täyttää yhteiskunnan määrittämät normit ja joita johdetaan johdonmukaisilla tavoitteilla ja periaatteilla – myös eettisyyden, kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun osalta.

Normirikkomusten seuranta ja poissulkeminen

Odotamme sijoituskohteena olevien yritysten noudattavan kansallisia ja kansainvälisiä lakeja, hyvää hallintotapaa sekä yleisiä eettisiä periaatteita ja normeja koskien ihmisoikeuksia, työelämän oikeuksia, ympäristöä ja korruptiota. Emme esimerkiksi sijoita yhtiöihin, jotka valmistavat kansainvälisissä sopimuksissa kiellettyjä aseita emmekä sijoita yhtiöihin, joiden liikevaihdosta yli 50 % tulee tupakkatuotteiden valmistamisesta.

Aktiivinen omistajuus ja vaikuttaminen

Keskustelemme säännöllisesti kohdeyhtiöiden johdon kanssa ja nostamme vastuullisuuteen liittyvät kysymykset ja riskit esille tarpeen mukaan. Osallistuessamme yhtiökokouksiin äänestämme vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti.

Raportointi ja toimenpiteet

Investors House Rahastoissa kaikkien sijoituspäätöksiä tekevien henkilöiden tulee noudattaa yhtiön vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Yhteiskuntavastuuasiat ovat osa yhtiön salkunhoito- ja riskienhallintaprosessia ja vastuullisuusperiaatteiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Mahdollisista poikkeamista ja havainnoista raportoidaan toimitusjohtajalle, joka päättää tarvittavista toimenpiteistä.